วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ผนึก 4 เสือ “อว.” ลงนามความร่วมมือปั้นสตูลสู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกภายใต้แนวทางพัฒนา BCG

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ 4 เสือ สังกัด “อว.” พัฒนาสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางพัฒนา BCG ผนึกกำลัง 6 หน่วยงานขับเคลื่อนสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษทางมรดกวัฒนธรรม เดินหน้าผลักดันอุทยานธรณีโลกสตูล ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน UNESCO

วันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในนาม 4 เสือสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี และ จังหวัดสตูล นำโดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

จุดมุ่งหมายสำคัญของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ คือการส่งเสริมการนำองค์ความรู้บูรณาการศาสตร์จากทุกฝ่าย ร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถตามภารกิจหลักของหน่วยงานทั้ง 6 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอุทยานธรณีโลกของประเทศไทย และร่วมกันนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน BCG ไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้จังหวัดสตูลเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางมรดกทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานอุทยานธรณีโลก

ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง 6 จะร่วมมือกันในการจัดทำแผนงาน/โครงการ กิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการระหว่างกัน เพื่อพัฒนาให้อุทยานธรณีโลกสตูลได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ของ UNESCO รวมถึงร่วมกันศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุทยานธรณีโลก เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับสากล ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานทั้ง 6 ได้ใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการในการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากอุทยานธรณีโลกสตูลอย่างยั่งยืน