วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา ผนึก สมศ. ลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

มรภ.สงขลา จับมือ สมศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ใช้วิธีทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายสร้างความเข้าใจ ควบคู่บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กับ มรภ.สงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการผ่านกลไก เครื่องมือ และรูปแบบวิธีการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคสังคม ภาคประชาชน ในรูปแบบภาคีเครือข่าย โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ประสานงาน สมศ.”

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษา เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการใช้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา และเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ในการช่วยเหลือสถานศึกษาวางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม