วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา ผนึก ม.อ. ประชุมหารือเตรียมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ประชุมหารือคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. เตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ มุ่งใช้ศักยภาพร่วมกันในงานวิจัย บริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน สหกิจศึกษา และความร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) นำโดย ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งการประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้ จะนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือทางวิชาการ โดยทั้งสองฝ่ายจะใช้ศักยภาพร่วมกันในงานวิจัย การบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน สหกิจศึกษา และความร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป