วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน เดินหน้า “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนเข้มแข็ง

มรภ.สงขลา จับมือธนาคารออมสิน ทำโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก สร้างอาชีพผ่านองค์ความรู้และนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตปูทางสู่ความเข้มแข็งชุมชน

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565 จัดโดยธนาคารออมสิน ร่วมกับ มรภ.สงขลา ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Application Zoom โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษา มรภ.สงขลา จำนวน 5 ทีมในพื้นที่ 5 กลุ่มประกอบการ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มแขกบ้านทุ่งเภา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปใต้ร่มบุญ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์นาข้าวทุ่งลาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฮ๊ะ และ กลุ่มในหุบเขา ต่อคณะกรรมการตัวแทนจากธนาคารออมสิน และ มรภ.สงขลา เพื่อรับฟังคำแนะนำและแนวทางในการดำเนินงาน  อันจะนำไปสู่การร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพ ผ่านองค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย นำมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

นอกจากนั้น วิทยากรจากธนาคารออมสินยังได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ การดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 การให้ความรู้ทางการเงิน การจัดทำบัญชีรับ จ่าย ส่วนบุคคล และการจัดทำบัญชีต้นทุน การเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารออมสิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินการโครงการให้แก่ทีมนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น