วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา ผนึก “ทน.สงขลา-องค์กรพันธมิตร” ร่วมผลักดันชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา-ชุมชนเกาะยอ คว้ารางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียน

มรภ.สงขลา ผนึกเทศบาลนครสงขลา ภาคีเครือข่าย 20 หน่วยงาน ร่วมผลักดันชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา ชุมชนเกาะยอ รับรางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียน ประเภทเขตเมืองและประเภทเขตชนบท เชื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนในท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพก้าวสู่ความสำเร็จระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ให้ ดร.โชติกา รติชลิยกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา และ นางเยาวรัตน์ อมรปิติเจริญ หัวหน้างานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียน (Asean Sustainable Tourism Awards 2024) ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา ได้รับรางวัลประเภทเขตเมือง และ ชุมชนเกาะยอ ได้รับรางวัลประเภทเขตชนบท (ซึ่งจะเข้ารับรางวัลอีกครั้ง ณ กรุงเทพมหานคร)

ทั้งนี้ มรภ.สงขลา ได้ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา (ทน.สงขลา) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 20 หน่วยงาน ในการสมัคร จัดทำข้อมูล เตรียมพื้นที่ตรวจประเมิน เพื่อส่งพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาและชุมชนเกาะยอ เข้าร่วมประกวด โดยคณะทำงานของ มรภ.สงขลา อาทิ ผศ.ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว จนทำให้เมืองเก่าสงขลาและชุมชนเกาะยอ ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนในระดับอาเซียน และได้เข้ารับรางวัลที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในครั้งนี้

คณะทำงานขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร และทีมทำงานจากทุกภาคส่วนที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทำเล่มรายงานส่งเข้าประกวด จนชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาและชุมชนเกาะยอ ได้รับรางวัล ASEAN CLEAN TOURIST CITY STANDARD ประจำปี 2567 เป็นการพลิกโฉมสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน ระดับอาเซียน อีกทั้งยังมีภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันทักษิณคดีศึกษา ชาวชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการทั้ง 2 พื้นที่ร่วมมือกันให้ข้อมูลเพื่อส่งเข้าประกวด จนได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

“ทางเราเล็งเห็นว่าทางชุมชนเกาะยอมีความโดดเด่นด้านอาหารการกิน ในขณะที่สงขลาก็มีแหล่งอาหารการกินที่น่าสนใจจำนวนมาก ดังนั้น เราจึงเล็งเห็นศักยภาพของทั้งสองชุมชน และได้ดึงจุดเด่นเหล่านั้นออกมานำเสนอสู่สาธารณชน จึงนำมาสู่การได้รับรางวัลในครั้งนี้” ดร.โชติกา กล่าว