วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา ผนึกสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน-ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ลงนามความร่วมมือศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ผนึกกำลังสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ลงนามความร่วมมือเพื่อการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ มุ่งส่งเสริมด้านวิชาการ งานวิจัย การทำงานในชุมชน การผลิตบัณฑิต

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ระหว่าง มรภ.สงขลา กับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ณ ห้องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และ นางรดา มีบุญ ประธานศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมีตัวแทนหน่วยงานสมาพันธ์ฯ จาก 14 อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา (16 อำเภอ) พร้อมด้วยคณาจารย์ของทางคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา และศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ กับ มรภ.สงขลา ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อพัฒนาระหว่างกันโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย การพัฒนาและการบริหารจัดการ 2. เพื่อสนับสนุนภารกิจของแต่ละฝ่ายในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร และการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่กัน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ การดำเนินงานในพื้นที่/ชุมชน ร่วมพัฒนานักศึกษา รวมถึงการดำเนินงานด้านวิจัย การผลิตบัณฑิต ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือที่กำหนด