วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระดมสมองบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็น

มรภ.สงขลา จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) และฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมร่วมจัดทำแผน

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) และฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 3/2567 ณ ล่องแก่งหนานมดแดง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2567 โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรจากทุกหน่วยงานได้ร่วมทบทวน SWOT และแผนยุทธศาสตร์ฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคร่วมกันในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวางแผนงาน/โครงการสำคัญ/แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของ มรภ.สงขลา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ของหน่วยงานภายในต่อไป

ภายในงานมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) การทบทวน “ค่านิยมองค์กร” และจัดทำ “วัฒนธรรมองค์กร” วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร อ่าวสกุล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ นางสาวอุบลทิพย์ ทองชั่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การประชุมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ มรภ.สงขลา และร่างรายงานประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ไตรมาส 2 โดย รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ และ นางสโรชา บริสุทธิ์ หัวหน้างานคลังข้อมูลและอัตรากำลัง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี การแบ่งกลุ่มความรับผิดชอบเพื่อกำหนดค่าเป้าหมาย OKR ของมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน เพื่อจัดทำ (ร่าง) เอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ การแบ่งกลุ่มจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อน OKR ค่าเป้าหมาย ของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ การนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นต้น

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน พื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน และตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 การจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประซาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง

มรภ.สงขลา ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันจัดทำแผนพัฒนา มรภ.สงขลา และแผนลักษณะต่างๆ จากบริบท สิ่งแวดล้อม ปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการปรับเปลี่ยนและเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินงานขององค์กรมากขึ้น เพื่อให้บรรลุถึงทิศทางและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดขึ้น ตลอดจนการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดทุกระดับ เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดรับกับการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติและการประกันคุณภาพการศึกษา