วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล มุ่งมั่นสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้โปร่งใส ปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต สร้างจิตสำนึกละอายต่อการประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ช่วงเช้าวันนี้ (9 ธันวาคม 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ ว่า เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชัน ซึ่ง มรภ.สงขลา ได้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีจิตมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการคอร์รัปชันเป็นปัญหาสากลที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และสร้างความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมาก การทุจริตคอรัปชั่นแสดงให้เห็นถึงการขาดจิตสำนึก การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมออกจากกัน

 มรภ.สงขลา มีเจตจำนงมุ่งมั่นที่จะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้โปร่งใสและปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ละอายต่อการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบมิให้เกิดขึ้น และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยได้ขับเคลื่อนผ่านระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการประพฤติมิชอบ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพื่อหล่อหลอมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความละอายต่อการกระทำผิด ไม่เพิกเฉย และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริต ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียต่อมหาวิทยาลัย 

ในโอกาสนี้ ตนและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มรภ.สงขลา ขอร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ด้วยการประพฤติ ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปลอดการทุจริตคอร์รัปชันตลอดไป