วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล”

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ชวนบุคลากรและนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-31 มี.ค. 65

สำนักงานวิทยาเขตสตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูล ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาปัจจุบัน สังกัด มรภ.สงขลา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) “ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภีโมเดล มรภ.สงขลา ปี 3 กิจกรรมย่อยที่ 4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่

การจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์เรียนรู้ฯ รวมถึงเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มรภ.สงขลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วม โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 2,000 บาท

 สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ บุคลากร และนักศึกษาปัจจุบันสังกัด มรภ.สงขลา 2. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้จำนวน 1 ชื่อ และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นผลงานต้นแบบ 3. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ มรภ.สงขลา สามารถนำไปใช้หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ 4. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใด ๆ ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานของตนเองมายังสำนักงาน ศูนย์เรียนรู้ฯ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ได้ตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 15 เมษายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://satun.skru.ac.th/ และเผยแพร่ผลงานพร้อมชื่อเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลบนช่องทางประชาสัมพันธ์ของ มรภ.สงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 084-6898408