วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ประกวดผลงานสหกิจศึกษา ส่งเสริม นศ. ประยุกต์ใช้นวัตกรรม โชว์ศักยภาพเชิงวิชาชีพ ข่าวสังคม-ข่าวทั่วไป   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

06 มี.ค. 2020
1081

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้นวัตกรรมแสดงศักยภาพเชิงวิชาชีพ เผยคณะเทคโนโลยีการเกษตร กวาดเรียบ 3 รางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟากคณะมนุษยศาสตร์ฯ-ศิลปกรรมฯ คว้ารางวัลด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องเรียนรวม 66-311 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติสหกิจศึกษา (Cooperative Education) คือการให้โอกาสนักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดเตรียมนำเสนอผลรายงานวิชาการจากประสบการณ์การทำงานจริงของตนเอง ที่สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน  

นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา และสนับสนุนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บัณฑิตของ มรภ.สงขลา เป็นผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ในอันที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศและท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยศักยภาพของคณาจารย์ผสานกับทักษะความสามารถของนักศึกษา ที่บูรณาการกับความรู้ได้อย่างเหมาะสมนั้น จะนำมาซึ่งคุณภาพและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง

“การประกวดผลงานสหกิจศึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดขึ้น จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงาน และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่และเป็นพื้นที่แสดงผลงานของนักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถในเชิงวิชาชีพ ผศ.ดร.ทัศนา กล่าว

สำหรับผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษา มีดังนี้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ การแก้ปัญหากระป๋องบุบที่เกิดจากเครื่อง X-Lift ในฝ่ายปิดฉลากของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง จัดทำโดย น.ส.อารียา ยอหัน น.ส.มุมีนะห์ ดาละแซง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแก้ปัญหาหมึกพิมพ์จางบนบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ โดย น.ส.เกศรา สมวานิช น.ส.มัสตุรอฮ์ สาเระ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรรับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อิทธิพลของอัตราปลูกที่มีต่อผลผลิต และผลพลอยได้ที่สำคัญของข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น 2 ลูกผสม โดย น.ส.รัตนาภรณ์ กาญจนเพ็ญ น.ส.เสาวลักษณ์ ดำสม น.ส.อัสมะ เจ๊ะแว  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลชนะเลิศ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม Quality In Deep จัดทำโดย น.ส.ธัญพิชชา หนูเรือง น.ส.กฐินรัชต์ มัคกิติกาล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบพัฒนาคาแรคเตอร์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดย นายวรชิต มะเย็ง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร