วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา ประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching” ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย พัฒนาสมรรถนะด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

มรภ.สงขลา จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching” ตั้งเป้าพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักศึกษาสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมผสานความร่วมมือ 7 สถาบันการศึกษาเครือข่าย ร่วมปั้นบัณฑิตคุณภาพ

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ (HR Coaching by Pro. Coach) ณ ห้องเรียนรวม 66-511 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ว่า โครงการดังกล่าวจัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา สู่เส้นทางการเป็นที่ปรึกษา การสอนงาน การเป็นโค้ชหรือวิทยากร ตลอดจนประยุกต์ทักษะสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงตนเองและองค์กรด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นที่ปรึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและประกวดแข่งขันทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) และรูปแบบปกติ

ทั้งนี้ ผลการประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวรรธนัย อธิภัทรพงศ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวภัทรมน ผกามาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกนกลักษณ์ รสจันทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รางวัลชมเชย นางสาวนิชาภา หวันกะมา และ นายณัฐวุฒิ พรมโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ กล่าวว่า ทางคณะฯ ได้เชิญ 3 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ปฐกถาหัวข้อ “เส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ” ภญ.อายุรภา ปริกสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีโอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ดร.พงศ์ปณต พัสระ กรรมการผู้จัดการฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ “Train the Trainer” โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจาก 7 สถาบันการศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการฯ ทำให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และยังเป็นการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก ตลอดจนสร้างเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายนอก นอกจากนั้น ยังเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ให้มีกิจกรรมร่วมกันและมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น