วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ประยุกต์ใช้ความรู้เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน ปั้นผู้เรียนคุณภาพ

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” นำบุคลากรระดับผู้บริหารเรียนรู้แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมมอบหมายให้คณบดี/ผู้อำนวยการ นำไปถ่ายทอดต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน หวังยกระดับธรรมาภิบาล พลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน ปูทางสู่การสร้างผู้เรียนมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 12/2566 ณ เกาะลิบง รีสอร์ท ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง พร้อมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเชิญ นายวิสิฐ เหมสนิท นิติกร มรภ.สงขลา มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้คณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมอบหมายให้คณบดี/ผู้อำนวย นำไปถ่ายทอดต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในระดับผู้บริหารมีความเข้าใจหลักแห่งธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและจริยธรรมของเจ้าหน้าของรัฐ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีหลักธรรมาภิบาลกับการบริหาร เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวตามอัตลักษณ์ของ มรภ.สงขลา และประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิทยากรโดย รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ และ นางสโรชา บริสุทธิ์ หัวหน้างานคลังข้อมูลและอัตรากำลัง นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการเก็บขยะบริเวณพื้นที่สะพานหิน แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเกาะลิบง