วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2567 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความภาคภูมิใจของชาวราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร อดีตอาจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมราชภัฏสดุดี “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มรภ.สงขลา เพื่อถวายราชสักการะน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความภาคภูมิใจของชาวราชภัฏทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ มรภ.สงขลา จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การร่วมกันขับร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมและเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง พร้อมฉายภาพพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 การแสดง “ราชภัฏน้อมนำพระบรมราโชบาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีราชภัฏ” ประจำปี 2566 ให้แก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และ นักศึกษาปัจจุบัน พิธีมอบเงินทุนบริจาคเพื่อการศึกษาให้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย คุณรังสี รัตนปราการ กิจกรรมราชภัฏจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมราชภัฏจิตอาสาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย