วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา นำผลิตผลจากการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ออกบูธในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ฯ

มรภ.สงขลา นำผลิตผลความสำเร็จจากการดำเนินงานอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ร่วมจัดแสดงในร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน เผยมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธล้นหลาม ได้รับคำชื่นชมจากผลเชิงประจักษ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 โดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 19 กันยายน 2565 โอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของ มรภ.สงขลา นำโดย ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี ประธานอนุกรรมการฯ ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการการรวบรวม ขยายพันธุ์ และจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืชหายากใกล้สูญพันธุ์ พืชคุกคาม พืชเฉพาะถิ่น พืชสมุนไพร และพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ตอนล่าง โดยมีธีมในการจัดบูธนิทรรศการครั้งนี้คือ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

มรภ.สงขลา ได้จัดแสดงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 30 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นผลงานจากการดำเนินงานของ ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน เกี่ยวกับการคัดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้บริสุทธิ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองคุณภาพดี และผลงานของ ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี ผศ.ดร.ขนิษฐา พันชูกลาง ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา และ ผศ.ดร.ธิติมา พาณิชย์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวพื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ ไวน์ข้าว เส้นขนมจีนอบแห้ง ข้าวพองปรุงรส และผงชงดื่มทดแทนมื้ออาหารจากข้าว ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

จากการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว มีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวนมากจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป นำไปสู่การแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต รวมทั้งได้รับคำชื่นชมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของ มรภ.สงขลา ที่เห็นผลเชิงประจักษ์ชัดเจนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ