วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา ทำ MOU วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล-บ.วีแอนด์บี สเปเชียลลิสต์ฯ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ยกระดับการศึกษา วิจัย บริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร ควบคู่ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วีแอนด์บี สเปเชียลลิสต์ฯ พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ร่วมกับ บริษัท วีแอนด์บี สเปเชียลลิสต์ จำกัด ณ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล

ทั้งนี้ มรภ.สงขลา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จะร่วมกันพัฒนายกระดับการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ รวมถึงการจัดการธุรกิจในยุคดิจิตัลและสาขาอื่น ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้านองค์ความรู้และทักษะในการทำงานได้จริงอย่างมืออาชีพ

ขณะเดียวกัน มรภ.สงขลา ได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท วีแอนด์บี สเปเชียลลิสต์ จำกัด ในการจัดการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เหล่านี้เป็นต้น