วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล

มรภ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ส่งแรงอธิษฐานให้เกิดสันติภาพแก่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรภ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2566 โดยตัวแทนนักศึกษาจำนวน 4 คน ได้อ่านสารสันติภาพของประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล สารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สารสันติภาพของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ภาษาอังกฤษ) สารสันติภาพของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ภาษาไทย) และร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อส่งแรงอธิษฐานให้เกิดสันติภาพในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรงทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมรำลึกและรณรงค์เนื่องในวันสันติภาพสากล มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี

วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการร่วมกันสร้างและส่งเสริมสันติภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี และความสงบสุข เริ่มต้นจากระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษา ไปสู่สังคม ประเทศชาติ และโลก รวมทั้งเพื่อสร้างพลังบวกและสร้างสรรค์ที่ให้ความสำคัญกับสันติภาพให้เกิดขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพและความปรองดองให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก