วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา จัดอบรม “ITA” ปีงบประมาณ 2565 เทียบเชิญวิทยากร ป.ป.ช. ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

มรภ.สงขลา จัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทียบเชิญวิทยากร “นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม” จากสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความรู้แนวทางการประเมิน การรวบรวมข้อมูล และการเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องปฏิบัติการโสต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมประมาณ 200 คน

ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐยังถูกกำหนดเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาการบริหารราชการที่ดี (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานกำกับดูแลส่วนราชการพิจารณานำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 

จากความสำคัญดังกล่าว มรภ.สงขลา จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะทำงาน มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนได้รับทราบแนวทางการประเมิน การรวบรวมข้อมูล และเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง