วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา จัดอบรม “จิตตปัญญาพัฒนาตน” เตรียมความพร้อมด้านจิตใจ นศ.-บุคลากร มีสติในการดำเนินชีวิต

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตตปัญญาพัฒนาตน” เตรียมความพร้อมด้านจิตใจนักศึกษาและบุคลากร พัฒนาตนให้มีสติในการดำเนินชีวิต ปูทางสู่ “HAPPY University” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิตตปัญญาพัฒนาตน” ณ ห้องประชุมนิวัต กลิ่นงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา วิทยากรโดย ผศ.นิตยา ธัญญพานิชย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สร้าง เสริม สุข” HAPPY University มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านจิตใจให้กับนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 300 คน ได้เรียนรู้และร่วมกันพัฒนาตนให้มีจิตใจที่สงบ และมีสติในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

สำหรับหลักการของจิตตปัญญาศึกษา มีมุมมอง ความเชื่อพื้นฐานว่า “สรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกันหมด มีความเป็นองค์รวม การรู้ที่แท้จริงมาจากภายในของตนเอง และทุกชีวิตมีความกรุณาเป็นพื้นฐาน” มุมมองความเชื่อพื้นฐานนี้นำสู่หนทางแห่งจิตภายใน สภาวะภายใน ความรู้สึกนึกคิด แรงจูงใจ ความต้องการ การฝึกฝนเพื่อการมีสติ ตระหนักรู้เท่าทันสภาวะต่าง ๆ การปล่อยวาง การเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับใคร่ครวญ เปิดรับ ผ่อนคลาย วางใจ ซึ่งหนทางแห่งจิตภายในนำสู่วิธีปฏิบัติ เช่น การรับฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อรับฟัง การตั้งคำถามเพื่อสืบค้น การสื่อสารอย่างสันติ สุนทรียสนทนา การมีสังฆะ การดำรงอยู่ร่วมกัน การส่งมอบสิ่งดีงาม ความสุข จิตอาสา กิจกรรมพลังกลุ่ม จิตตศิลป์ การนำพาจิตใจสู่ความสงบ โยคะ ดนตรี ฯลฯ