วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรเเละการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรเเละการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการและเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพและทักษะการสอนของอาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น

                ผู้สนใจลงชื่อเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ที่ https://bit.ly/3KaSJrm