วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา จัดอบรมสร้างเครือข่ายการทำงานกับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ (ควท.) หนุนอาจารย์ทำงานวิจัยกับท้องถิ่นมากขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมสร้างเครือข่ายการทำงานกับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ (ควท.) ส่งเสริมอาจารย์ทำงานวิจัยกับท้องถิ่นมากขึ้น พร้อมมีทักษะออกแบบและสร้างสรรค์งานวิจัยตามกรอบที่ท้องถิ่นต้องการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายการทำงานกับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ (ควท.)” ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 5 มิถุนายน 2566) ณ ห้องประชุมวิชัย รัตนากีรณวร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา วิทยากรโดย นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยกับชุมชน และมีเครือข่ายการทำงานวิจัยกับชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน มีทักษะในการออกแบบและสร้างสรรค์งานวิจัยตามกรอบที่ท้องถิ่นต้องการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ถือเป็นการสร้างพลังประสานความร่วมมือกับชุมชนให้ทำงานร่วมกับสถานศึกษา โดยนำเอาจุดแข็งและความพร้อมของบุคคลและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างสรรค์จนเกิดประโยชน์สูงสุด

ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของคน กลุ่มของคน หรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้เป้าหมายและวิธีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

นอกจากนั้น เครือข่ายยังหมายถึงสมาชิกที่มีเครือข่ายย่อย ๆ อยู่ข้างหลังและพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ตามจังหวะ โอกาส และประเด็นที่สนใจแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและบริหารเครือข่าย การรวมพลัง (Synergy) เพื่อมุ่งหวังให้สถานศึกษาได้มีการจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางหรือวิธีการในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาต่อไป