วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนารายวิชาออนไลน์ “SKRU MOOC” สร้างนวัตกรรมสื่อการสอน ต่อยอดสู่หลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เสริมความรู้อาจารย์ด้านหลักสูตรรายวิชาออนไลน์ “SKRU MOOC” พร้อมต่อยอดสู่การเรียนหลักสูตรระยะสั้น และระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการจัดทำชุดวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม ภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC” เมื่อวันที่ 10- 11 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชั้น 3 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา โดยมี อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ ร่วมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาออนไลน์ SKRU MOOC ด้วย Open edx. เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ เครื่องมือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการจัดทำเนื้อหาในการดำเนินการพัฒนารายวิชาออนไลน์ รองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมต่อยอดสู่การเรียนหลักสูตรระยะสั้น และระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย

โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน. แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง ด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์” โครงการพัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา