วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

มรภ.สงขลา จัดอบรมบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลฯ eMENSCR และการจัดทำต้นทุนผลผลิต

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  ให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรายงานต้นทุนผลผลิตระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และการบันทึกข้อมูลในระบบ eMENSCR นอกจากนั้น ยังเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

จากความสำคัญดังได้กล่าวข้างต้น กองนโยบายและแผนจึงได้จัดอบรมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลต้นทุนผลผลิตระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทบทวนกิจกรรม/พันธกิจของหน่วยงานระดับคณะ หลักเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนหลัก ระดับหลักสูตร และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบ eMENSCR ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ ตลอดจนรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรของ มรภ.สงขลา จากทุกหน่วยงานจำนวน 32 คน เข้ารับความรู้จากวิทยากร นางสโรชา  บริสุทธิ์ ในหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางสาวสมจิต  โชติรัตน์  หัวข้อ การจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ นางสาวพวงทอง สุขคร ผู้ช่วยวิทยากร