วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา จัดอบรมคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เทียบเชิญ ป.ป.ช. เสริมสร้างความรู้บุคลากร-ปลูกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต

มรภ.สงขลา จัดอบรมคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เทียบเชิญวิทยากร ป.ป.ช. เสริมสร้างความรู้บุคลากร มุ่งสร้างความสุจริต โปร่งใส ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเรื่อง คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มรภ.สงขลา จัดโดยหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา ว่า คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลถือเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงาน จะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า การที่จะทำให้ปัญหาการทุจริตลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติ ปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันต่อต้านการทุจริตควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต โดยกลไกการนำคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ด้าน อาจารย์พิเชษฐ์  จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปุริมปรัชญ์  จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด

อาจารย์พิเชษฐ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Integrity) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความคุ้มค่า (Value for money) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณานำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับองค์กร จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทางหรือวิธีการดำเนินงานที่องค์กรสามารถปฏิบัติได้ สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารองค์กรและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของ มรภ.สงขลา