วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา จัดสัมมนา “ทักษะในศาสตร์วิชาการทางด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัย” แก้ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับคุณภาคการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

มรภ.สงขลา จัดสัมมนาหัวข้อทักษะในศาสตร์วิชาการทางด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้แก่ครูประจำการและศิษย์เก่าในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง ตรัง และ สตูล หวังช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการยกระดับคุณภาคการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา กิจกรรมที่ 8 สัมมนา เรื่อง หัวข้อทักษะในศาสตร์วิชาการทางด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ (68-302) อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจทักษะในศาสตร์วิชาการทางด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัยให้แก่ ครูประจำการ (ครูผู้สอนปฐมวัย) และศิษย์เก่าในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง ตรัง และ สตูล จำนวน 30 คน

เพื่อให้เกิดแนวทางการสอนและการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย นำไปสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย และสามารถนำสื่อวิดีทัศน์ (DLTV) ไปใช้ในการขยายโอกาสทางการศึกษา และยกระดับการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาสำคัญคือการขาดแคลนครู ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

มรภ.สงขลา จึงจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา โดยมอบหมายให้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มสาระปฐมวัย ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ได้กิจกรรมในหัวข้อทักษะในศาสตร์วิชาการทางด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก และเป็นการสนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการยกระดับคุณภาคการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น