วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา จัดพิธีอัญเชิญตราและมอบเข็มเครื่องหมายสัญลักษณ์ ปลูกฝังปณิธานแห่งราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

มรภ.สงขลา จัดพิธีอัญเชิญตราและมอบเข็มเครื่องหมายสัญลักษณ์แก่นักศึกษาใหม่กว่า 2,500 คน ปลูกฝังปณิธานความภาคภูมิใจคุณค่าแห่งราชภัฏ และการเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีอัญเชิญตราและมอบเข็มเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวน 4,300 คน ณ สนามกีฬา มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ถึงปณิธานและความสำคัญของตรามหาวิทยาลัย ส่งผลให้นักศึกษาใหม่มีความภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษา และการเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” อย่างเต็มตัว ทั้งยังแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และถือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวราชภัฏสงขลาให้คงอยู่สืบไป โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประมาณ 130 คน ทั้งนี้ อธิการบดี มรภ.สงขลา ได้กล่าวคำสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า

 ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม

        ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระเมตตาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามวาระโอกาส ดังนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแทนนามวิทยาลัยครู วันที่ 6 มีนาคม 2538 พระราชทานพระราชลัญจกรหรือตราประจำพระองค์ ให้เป็นตราของสภาสถาบันราชภัฏ และสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พุทธศักราช โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏสงขลาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มรภ.สงขลา จึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม แม้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จลับล่วงสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระราชกรณียกิจทั้งปวง และพระบรมราโชวาทอันทรงคุณประเสริฐ ยังคงตราตรึงอยู่ในสำนึกของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม อัญเชิญมาเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อความวัฒนาถาวรแห่งตนและประเทศชาติ สืบไป

 ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะสนองพระราชปณิธานแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท โดยให้ความสำคัญต่อชุมชน ท้องถิ่น อย่างเต็มกำลังความสามารถ  

อนึ่ง ณ ปัจจุบันในแผ่นดินแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า “…ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้า ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน” ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับสนองพระบรมราโชบายแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใส่เกล้าใส่กระหม่อม ดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส นำตรามหาวิทยาลัยมอบให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นเครื่องหมายประดับเครื่องแบบนักศึกษา มรภ.สงขลา ต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ