วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา จัดประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยฯ เปิดเวทีพาเหรดผลงานจากหิ้งสู่ห้าง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มมูลค่าตอบโจทย์ชุมชน

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 เปิดเวทีให้นักศึกษาและนักวิจัยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อยอดสู่การสร้างผลงานตอบโจทย์ชุมชน ผู้ประกอบการ และนักลงทุน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัยงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการ “Research and Innovation Showcase” ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการการประกวดแผนธุรกิจและนวัตกรรม ให้ความรู้เรื่อง AI กับการใช้นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการสร้างรายได้จาก TikTok นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมพลังราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นผลผลิตจากการดำเนินงานโครงตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีพันธกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการสร้างสรรค์งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนำงานวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมที่หลากหลายจากทุกสาขาวิชา ซึ่งนับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการนักศึกษาที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน

ด้าน ดร.นราวดี กล่าวว่า มรภ.สงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าถึงงานวิจัย นวัตกรรม และงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรม งานบริการวิชาการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และงานวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับให้นักวิจัยและนักศึกษานำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ก่อให้เกิดช่องทางใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ชุมชน ผู้ประกอบการ และการนำไปประโยชน์ นอกจากนั้น ยังเป็นเวทีสำหรับเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม ต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup ที่มีศักยภาพ ที่จะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็ง สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการดังกล่าวต่อไป