วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา จัดทำคู่มือท่องเที่ยวย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน ชูความโดดเด่นแหล่งทุนวัฒนธรรม ปูทางสู่การยอมรับระดับโลก

มรภ.สงขลา จัดทำ “คู่มือท่องเที่ยวแหล่งทุนวัฒนธรรมย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน” ส่งมอบแก่หน่วยงานและชุมชน เผยเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับเตรียมโครงการจัดตั้งศูนย์สงขลาคดีศึกษา สร้างความโดดเด่นปูทางสู่การยอมรับในระดับโลก

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จัดทำ  “คู่มือท่องเที่ยวแหล่งทุนวัฒนธรรมย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน” (Tourism Guidebook: Cultural Capital of Hua Khao – Laem Son Old Town Community Area) เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านทุนวัฒนธรรมในย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร และผู้สนใจ รับมอบคู่มือท่องเที่ยวฯ ในงานบวงสรวงจัดสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดสุวรรณคีรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยมีพันธกิจสำคัญของแผนพัฒนาความเป็นเลิศและโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ของ มรภ.สงขลา ซึ่งคู่มือฯ ดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำคัญในการเตรียมโครงการจัดตั้งศูนย์สงขลาคดีศึกษา สามารถสร้างความโดดเด่นของทุนวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับโลก

 ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คู่มือฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนหัวเขาแดง ในยุทธศาสตร์ มรภ.สงขลา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม

 ด้าน อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเลขานุการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ในนามบรรณาธิการ กล่าวว่า ดร.จีรนันท์ แก้วมา ดร.จิรัตน์ เขียวชอุ่ม ดร.เกตุวดี หมัดเด็น และ ดร.สุพรรณี เขียวชอุ่ม กองบรรณาธิการ ได้จัดทำคู่มือฯ เป็นสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งนอกจากการส่งมอบคู่มือท่องเที่ยวแล้ว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ยังได้เตรียมจัดสัมมนาประวัติศาสตร์เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง-แหลมสน รวมถึงข้อมูลการขยายเขตเมืองเก่าสงขลาฝั่งหัวเขาแดง-แหลมสน รวมถึงพื้นที่ต่อเนื่องในทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการอนุรักษ์เมืองเก่าในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวจังหวัดสงขลา จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากเพจ ภาพสวยสงขลา เป็นช่องทางในการส่งมอบคู่มือดังกล่าวในรูปแบบ EBook : https://anyflip.com/tyaqs/brmp/ 

MapEBook : https://anyflip.com/tyaqs/jhas/ วิดีทัศน์ สงขลาเมืองแห่งประวัติศาสตร์ : https://youtu.be/vcJ4a75Sxkg หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจท่องเที่ยวในแหล่งทุนวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา