วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 พระราชทานนามและพระราชลัญจกรประจำพระองค์ อธิการฯ นำทีมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมจัดพิธีถวายราชสักการะฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีราชภัฏ ปิดท้ายกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย สืบทอดอุดมการณ์ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วย 1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2. พิธีถวายราชสักการะฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และผ่านระบบออนไลน์ 3. กิจกรรมราชภัฏจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของพิธีถวายราชสักการะน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ จัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวคำถวายราชสดุดี และนำถวายคำสัตย์ปฏิญาณ โดยมีคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร ข้าราชการบำนาญ นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมพิธี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา กล่าวว่า มรภ.สงขลา ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานนามราชภัฏแทนนามวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2538 ได้พระราชทานพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตราบจนปัจจุบัน ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนซาบซึ้งในน้ำพระทัยที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่อพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ในวันอันเป็นมงคลยิ่งที่วันราชภัฏเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง มรภ.สงขลา จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐหาที่สุดมิได้ แม้เมื่อเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว และขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณ จักประกอบคุณงามความดี สมกับที่ทรงพระเมตตาให้เป็น ราชภัฏ คือ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ ตลอดจนชาว มรภ.สงขลา ทุกคน จักขอเป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาท  โดยเสด็จพระราชปณิธาน ปฏิบัติหน้าที่การงาน สนองพระมหากรุณาธิคุณ และปฏิบัติพันธกิจทั้งปวง เพื่อธำรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง มีศักดิ์ มีศรีแห่ง มรภ.สงขลา ให้สมกับมหามงคลนาม ซึ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม มรภ.ภัฏสงขลา อันเป็นสิริมงคลยิ่ง ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนน้อมรำลึกอาลัยอย่างสุดซึ้ง ในการเสด็จสู่สวรรคาลัยแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  แม้จำเนียรกาลผันผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ จักสถิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตราบนิรันดร์

 พร้อมกันนี้ มรภ.สงขลา ได้มอบรางวัลคนดีศรีราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จำนวน 4 ประเภท ดังนี้ ประเภทอาจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายปริญญา ทับเที่ยง ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นางสาววิภาดา ยูโซ๊ะ และ นายศักรินทร์ จันทภาโส