วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา ขนทัพอาจารย์-นศ. ร่วมพิธีเปิดงานว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา

มรภ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดงานว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา  “SINGORA LAKE SWIM 2022” ส่งอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ โชว์ระบำบาติกต้อนรับนักกีฬา ควบคู่จัดนิทรรศการ แสดงละคร ดนตรี สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์รวิสรา ศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลา SINGORA LAKE SWIM 2022 โดย มรภ.สงขลา ได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อต้อนรับนักกีฬาและร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย การแสดงพิธีเปิด ชุด “ระบำบาติก” โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์รวิสรา ศรีชัย

นิทรรศการการนำขยะจากทะเลสาบสงขลาสู่การออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ โดยนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อมรรัตน์ บุญสว่าง และ อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ นิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์จากขยะในทะเลสาบสงขลา โดยนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จุฑารัตน์ บุตรเผียน และ อาจารย์สุบิน เมืองจันทร์ ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา การแสดงละครเรื่อง “ทวดเรียมแห่งทะเลสาบสงขลา” โดยนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง นักศึกษาหลักสูตรดนตรีไทย และ นักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ตถาตา สมพงศ์ การแสดงดนตรีเพื่อการอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา โดยนักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธีรวุฒิ แก้วมาก