วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561-2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์    ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ     ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตรเมธาจารย์แด่พระครูประยุต ธรรมธัช ในการนี้สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย ดังรายนามต่อไปนี้1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562 แก่ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา

และพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 7 ราย ดังนี้1. อาจารย์จิราพร คงรอด บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 25612. รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ปีการศึกษา 25613. อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 25614. นางอุทัยวรรณ จันทรโชติ บุคลากรตัวอย่าง สายสนับสนุน ปีการศึกษา 25615. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 25626. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ปีการศึกษา 25627. อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2562

จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระดับปริญญาเอก โท และตรี จำนวนรวม 3,537 คน แบ่งเป็นประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,762 คน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,773 คน โดยแบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก จำนวน 13 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 177 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 3,345 คน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณ มี 2 วิทยาเขต  ได้แก่ วิทยาเขตพัทลุง มี 2 แห่ง คือ ที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม  และตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  และวิทยาเขตสงขลา    มี 2 แห่ง คือ ที่ตำบลเขารูปช้าง และตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย จนเกิดความก้าวหน้าเรื่อยมาและเป็นประจำทุกปีนิสิตที่ได้รับทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาจะเข้าเฝ้าทูลถวายรายงานผลการศึกษา สำหรับ โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนให้กับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สึนามิ และโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ โรงเรียนในพื้นที่เกาะจำนวน 10 โรงเรียนในจังหวัดสตูล โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมในจังหวัดพังงา โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา และโรงเรียนศรีฟาริดาในจังหวัดยะลา เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ แต่ละปีจะมีนักเรียนเข้าศึกษาในโควต้าของการรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณหลายสาขาวิชาและจะมีนิสิตได้รับทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาปีละ 2-3 ทุน สำหรับปีการศึกษาปัจจุบัน พ.ศ. 2565 พระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานทุนจำนวน 4 ทุน เพิ่มขึ้นจากเดิมทุกปี นิสิตทุนทุกคนมีผลการเรียนระดับดี และมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอย่างดียิ่ง เพื่อสนองพระราชปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งมีนิสิตจำนวนหนึ่งสำเร็จการศึกษาและเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครูในภูมิลำเนาตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มีต่อบัณฑิต จึงได้จัดให้เป็นงานที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ และถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิตของบัณฑิต