วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส (Food Stamp) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส (Food Stamp) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี นายโสภณ สาระวิโรจน์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้ง 4 เขต พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการสำนัก/กองหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ซึ่งโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส (Food Stamp) จัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งผู้มีรายได้น้อยและครอบครัว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยประชาชนของเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน ทั้งสิ้น 298 ครัวเรือน ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่