วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิด ระบบ NT Free WiFI ครอบคลุมพื้นที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชายแดน ให้สามารถเชื่อมโยงสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง

วันที่ 19 กันยายน 2565 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เปิดประธานรับมอบ WiFi เครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมพบปะประชาชนกว่า 3,000 คน ณ บริเวณหน้าด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รักษาการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) กล่าวว่า ในฐานะประธาน กพต. พร้อมด้วยรัฐมนตรีหลายท่าน ยินดีร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อประชาชนตามข้อเสนอให้รัฐบาลดำเนินการ ซึ่งวันนี้ มีผลงานพัฒนาที่ก้าวหน้าชัดเจน อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ ส่งเสริมการเลี้ยงวัว, การแก้ไขการว่างงานช่วงโควิด-19, การปลูกพืชอาหารสัตว์ และการบริหารจัดการไฟฟ้ายั่งยืน การพัฒนาสังคมที่สำคัญ ได้แก่ สนับสนุนอาหารให้โรงเรียนตาดีกาและโรงเรียนพระพุทธศาสนา, การแก้ไขภาวะโภชนาการต่ำในเด็กเล็ก และแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนอย่างยั่งยืน การส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นที่ ได้แก่ จัดตั้งสถาบันภาษานานาชาติ 6 ภาษาและปฏิทินประเพณี 12 เดือนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ Sky Walk อัยเยอร์เวง, น้ำพุร้อนนากอ, อุโมงค์ปิยะมิตรแห่งที่ 2 และการแข่งขัน เบตง เทรล เป็นต้น การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่การบริหารจัดการน้ำ, การบริหารจัดการด่านชายแดนและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน นำระบบเทคโนโลยีมาบริหารพื้นที่ ได้แก่ กล้องตรวจจับอัจฉริยะ เสาไฟฟ้ารองรับการคมนาคมอัจฉริยะ และติดตั้งระบบ WI-FI พื้นที่เศรษฐกิจ การพัฒนาตามความจำเป็นของพื้นที่ ได้แก่ การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้มัสยิด 300 ปี, พัฒนาทักษะงานบริการรองรับงานในซาอุดิอาระเบีย, ส่งเสริมผู้นำศาสนา, การยกระดับสนามบินจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งได้มอบหมายส่วนราชการดำเนินการเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณา กพต. เร่งด่วน ได้แก่ การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน โดยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้นำชุมชน เป็นแกนนำ การส่งเสริมภาคประชาสังคมและประชาชน การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนา การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที่ 2 และสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก อำเภอตากใบ การแก้ไขปัญหาแรงงานต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซีย การจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา ในปี 2567 และการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะทุกเรื่องเป็นความห่วงใยและปรารถนาดีของรัฐบาล ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ กพต. ดำเนินการ เพื่อประชาชนทุกภาคส่วน

ทั้งนี้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือNT เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบด้านสื่อสารโทรคมนาคมของชาติ ได้รับนโยบายรัฐบาลเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง โดย NT ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ NT Free WiFi ครอบคลุมพื้นที่อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสุไหงโก-ลก ให้สามารถเชื่อมโยงสู่ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ NT Free Wifi เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับแพลตฟอร์มระบบ NT Free WiFi นี้รองรับทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ที่เดินทางผ่าน ด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนี้นอกจากนี้ NT ยังได้ดำเนินการติดตั้งระบบ NT Free WiFi ตามสถานที่ต่างๆ เช่นสนามบินนานาชาติ ท่าเรือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

ย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดนราธิวาส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือ NT ยังมีเป้าหมายที่จะนําเนินการให้เมืองสุไหงโก-ลก เป็นเมือง Smart City เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) การพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)