วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

‘พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ’ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มรภ.สงขลา

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ” องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของ มรภ.สงขลา ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนนักศึกษา ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษา มรภ.สงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการออกมาตรการลดค่าเทอมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครอง การมอบถุงปันสุขเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่บุคลากรและนักศึกษา ผ่านทางกิจกรรมครอบครัวราชภัฏสงขลาไม่ทิ้งกัน การมอบถุงเติมสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คนในชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมถึงการทำประกันภัยโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทุกคน เป็นต้น

นอกจากนั้น มรภ.สงขลา ได้ดำเนินการจัดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา และได้ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้แก่นักศึกษาให้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการจัดอบรมเสริมทักษะผู้เรียนและผู้สอน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดเก็บเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นไว้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ย้อนหลังได้ พร้อมทั้งได้จัดทำแบบสอบถามประเมินความต้องการและปัญหาในการเรียนออนไลน์ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป