วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

“พลศึกษา” มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา

สสส. หนุนงบ “สาขาวิชาพลศึกษา” มรภ.สงขลา ทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ประยุกต์ใช้หลักการด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ มาใช้ร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย และน่าสนใจ สร้างประสบการณ์จริงแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา” โดยสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 8 สัปดาห์ ณ ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ต้องขังผ่านกิจกรรมทางกาย และเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มรภ.สงขลา ได้มีประสบการณ์จริงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ทั้งนี้ สาขาวิชาพลศึกษา มรภ.สงขลา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ และฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายแก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ประมาณ 200 คน โดยอาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ภายในงานมีการแสดงการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมกีฬาปันจักสีลัตและกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นผลงานส่วนหนึ่งที่ผู้ต้องขังได้รับการถ่ายทอดความรู้จากโครงการนี้