วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าปิดการสัมมนา การพัฒนาการด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกฎหมายแนบท้ายของกฎหมายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างถูกต้อง ยุติธรรม

 วันที่ 9 ก.พ.66 พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาการพัฒนาการด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกฎหมายแนบท้ายของกฎหมายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมีพันเอกเฉลิมชัย สุทธินวล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมมนา ประกอบด้วย  ข้าราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงสร้างของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 128 นาย

 สำหรับการสัมมนาการพัฒนาการด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกฎหมายแนบท้ายของกฎหมายพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 ใช้ระยะเวลาการอบรม 3 วัน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับวัตถุประสงค์การสัมมนาฯครั้งนี้ คือ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติ ตามมาตรการในกฎหมายความมั่นคง  และกฎหมายอื่นๆ ที่ประกาศใช้ในพื้นที่ 2.. เพื่อสร้างความเข้าใจ/ ในกระบวนการปฏิบัติงาน/ ที่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ3. เพื่อร่วมกันถกแถลงกฎหมายแนบท้าย  พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ  และกฎหมายแนบท้าย พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในฯ เพื่อนำมาใช้เสริมในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการดำเนินการสัมมนาแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมที่สำคัญ กิจกรรมที่ 1. การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ,พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และการดำเนินคดี ,พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2557 ,พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกฎหมายแนบท้ายจำนวน 14 ฉบับ และ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551และกฎหมายแนบท้าย จำนวน 29 ฉบับ

 กิจกรรมที่ 2 เป็นการแบ่งกลุ่มการสัมมนา โดยแบ่งกลุ่มสัมมนาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน ส่วนกิจกรรมสุดท้าย (กิจกรรมที่3) เป็นการแถลงผลการสัมมนา โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสัมมนา ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา  และตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน