วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมหารือกับ นายอำเภอโคกโพธิ์ เกี่ยวกับแผนงานโครงการต่างๆที่อำเภอขับเคลื่อนอยู่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน

เมื่อ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษ ได้พบปะหารือกับ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เกี่ยวกับแผนงานโครงการต่างๆที่อำเภอขับเคลื่อนอยู่ ซึ่งโครงการที่อำเภอดำเนินการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ได้ผลตอบรับสูง อาทิโครงการเทศกาลชักพระของพี่น้องพุทธศาสนิกชน มีเรือพระและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โครงการเทศกาลทุเรียนทรายขาว มีการเชิญนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถไฟ ไปชิมทุเรียนคุณภาพดีถึงในพื้นที่ ได้รับความสนใจจากบุคคลทั้งในและนอกพื้นที่ บ่งบอกถึงความก้าวหน้าและศักยภาพของพื้นที่ ที่สามารถนำไปเป็นกรณีตัวอย่าง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในขณะเดียวกันได้หารือถึงสภาพปัญหาของอำเภอ โดยเฉพาะปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน คือระบบนำ้สำหรับอุปโภค บริโภคที่ไม่เพียงพอ การขยายถนนจากอำเภอโคกโพธิ์ ไปแยกลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว แต่ต้องชะลอไปก่อน ซึ่งจะต้องไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่อไป