วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลบูรณาการงานการศึกษาเพื่อความมั่นคงและงานพัฒนาด้านการศึกษา

วันที่ 25 ส.ค.2563 พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประธานในพิธีเปิดการประชุมบูรณาการงานการศึกษาเพื่อความมั่นคงและงานพัฒนาด้านการศึกษา พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายชลำ อรรถธรรมพล ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล โดยมี ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาความมั่นคงแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า รวม 90 คน ณ ห้องสมิหลา 2 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จ.สงขลา

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า ปัญหาด้านการศึกษา เป็นรากเหง้าของปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาด้านการศึกษา จะเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา การแก้ไขปัญหาในเรื่องการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าอาจเป็นเพราะมุมมองในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาไม่สอดคล้องกัน ต่างหน่วยงานก็ต่างมองปัญหาไปคนละมุมมองจึงมีวิธีการแก้ปัญหาไปในทิศทางที่ต่างกันจนทำให้การแก้ปัญหาด้านการศึกษาไม่มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตรงกัน

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า ปัญหาด้านการศึกษา เป็นรากเหง้าของปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาด้านการศึกษา จะเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา การแก้ไขปัญหาในเรื่องการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าอาจเป็นเพราะมุมมองในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาไม่สอดคล้องกัน ต่างหน่วยงานก็ต่างมองปัญหาไปคนละมุมมองจึงมีวิธีการแก้ปัญหาไปในทิศทางที่ต่างกันจนทำให้การแก้ปัญหาด้านการศึกษาไม่มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตรงกัน

ดังนั้น การประชุมบูรณาการงานการศึกษาเพื่อความมั่นคงและงานพัฒนาด้านการศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งต่อข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาอย่างแท้จริงอันจะเป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างแนวความคิดที่ถูกต้องที่จะส่งผ่านการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป