วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าราชการระดับสูง อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับผู้บริหาร ผู้บริหารจากภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งทางคณะได้เข้ามาศึกษาดูงานและฟังการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาแหล่งพลังงานเพื่อความมั่นคงทางพลังงานกับการจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยมี นายรังสิต แก้วหวังสกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ, นายนพรัตน์ เดิมคลัง หัวหน้ากองเดินเครื่อง และนายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นวิทยากร และทีมผู้บริหารที่ได้ช่วยตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้นได้เข้าไปนั่งรถชมโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นลำดับต่อไป