วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสนามบิน (Aerodrome Standard and Safety) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 (เวลา 09.30 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสนามบิน (Aerodrome Standard and Safety) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย นายเพทาย จันทิมา ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน. (ผอก.ฝมป.) นำคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในฯ ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐ ตามมาตรา 60/15 แห่ง พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และเพื่อรักษาสถานะของใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ (Public Aerodrome Operating Certification) ของ ทหญ. โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ทหญ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่