วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทัั้งระบบ (Security Audit) ประจําปีงบประมาณ 2567

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทัั้งระบบ (Security Audit) ณ ทหญ. ประจําปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนจาก กองบิน 56 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จํากัด เข้าร่วมประชุมฯ โดย ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน (ฝมบ.) กำหนดให้มีการตรวจสอบฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต้านการรักษาความปลอดภัยของ ทหญ. มีประสิทธิภาพเป็นไปตามคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs) แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme : ASP) แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) และข้อกําหนดอื่นๆ ของรัฐรวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Intemational Cvil Aviation Organization : ICAO) โดยจะมีการตรวจสอบ ณ ทหญ. ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2567