วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ทหญ. ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ทหญ. ครั้งที่ 2/2564 และในโอกาสนี้ ผหญ.ได้เป็นผู้แทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.(กอญ.)มอบโล่และประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ทอท. ประจำปี 2564 สังกัด ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) แก่ นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน 56 (ผบ.บน.56) ซึ่งที่ผ่านมา ทหญ. ได้รับความร่วมมือและการประสานงานในภารกิจต่าง ๆ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ ทหญ. กับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการท่าอากาศยาน โดยมีคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการ สายการบิน ผู้นำชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่