วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมเปิดการตรวจสอบมาตรฐานด้านการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน โดย กพท. ณ ทหญ. ประจำปี 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมเปิดการตรวจสอบมาตรฐานด้านการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน โดย กพท. ณ ทหญ. ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 เกี่ยวกับมาตรฐานสนามบินด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน และการปฏิบัติตามข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำผลการตรวจสอบไปประกอบการพิจารณาออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะใหม่ของ ทหญ. โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ฝมก.สงมท. และ ทหญ. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภายใต้มาตรการ Social distancing