วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.)ชี้แจงมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารเดินทางเข้า/ออก พื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านทางท่าอากาศยานหาดใหญ่และการปรับลดเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท. (NBT) ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับลดจำนวนเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารเดินทางเข้า/ออก พื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ได้กล่าวถึงการปรับลดเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบิน-ที่พัก และสอดคล้องกับบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่น สำหรับมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารเข้า/ออก พื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

1. ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ก่อนที่จะเดินทาง หรือเมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้ดาวน์โหลดแอปพิเคชั่น “หมอชนะ” และแสกน QR code “SONGKHLA CARE” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนผ่านห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ (https://covid.songkhla.go.th/…/2021-06_9e324eda8221a3c.pdf)2. ผู้โดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ทุกท่านทั้งผู้โดยสารที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประจำตัวประชาชนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมถึงผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่นต้องกรอกคำร้องในเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยในเอกสารจะต้องมีเจ้าหน้าที่ลงนามรับรองที่จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งสามารถยื่นเอกสารขออนุญาตล่วงหน้าได้ที่ อบต. เทศบาล สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ (เอกสารสามารถรับได้ตามลิงค์ที่แนบ https://www.songkhla.go.th/…/2021-06_6fd5656765e24e3…)

และกรณีบุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ผู้โดยสารสามารถขอรับคำร้องได้ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ตามจุดต่างๆ ดังนี้ บริวเณจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร บริวเณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2 และหน้าห้องพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ โดยเจ้าหน้าที่อำเภอคลองหอยโข่งจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและอนุญาตการเดินทางเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด