วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเรียกประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งแรก ประจำปี 2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งแรก ประจำปี 2564 เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และเรื่องอื่นๆ โดยมี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่