วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ผู้พ้นโทษจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ เข้าร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เป็นประธานประกอบพิธีอุปสมบทผู้ต้องราชทัณฑ์ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ณ วัดโพธิ์ ปฐมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของญาติ พ่อ แม่ พี่น้องของผู้ร่วมอุปสมบทที่มาร่วมพิธี

สืบเนื่องจาก ในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทาน “โคกหนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์” เป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ ได้กลับสู่สังคมเป็นพลเมืองดี นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพ และทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ต่อไป

นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เปิดเผยว่า โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์จะใช้เวลาในการศึกษาธรรมะเป็นระยะเวลา 15 วัน จากนั้นจึงลาสิกขาบทออกไปใช้ชีวิตกับครอบครัว อย่างไรก็ตามมีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 5 คน ที่ได้แจ้งความประสงค์จะขออยู่ครองในเพศบรรชิตเป็นภิกษุต่อไป