วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

ผู้ผลิตก๊าซแแหล่ง JDA-A18 หยุดจ่ายก๊าซไปยัง โรงไฟฟ้าจะนะหลังตรวจพบรอยรั่วระหว่างวันที่ 13-15เม.ย.64

เนื่องด้วยผู้ผลิตก๊าซแหล่ง JDA-A18 ตรวจพบรอยรั่วบริเวณหลัง meter ขาออกที่ส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าจะนะ ผู้ผลิตจึงมีความจำเป็นที่ต้องหยุดจ่ายก๊าซไปยัง โรงไฟฟ้าจะนะทั้งหมดเพื่อดำเนินการซ่อมแซมดังกล่าว ทำให้ ปตท. ไม่สามารถจ่ายก๊าซให้โรงไฟฟ้าจะนะได้

โรงไฟฟ้าจะนะ จึงต้องใช้เชื้อเพลิงสำรองน้ำมันดีเซลในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในภาคใต้