วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ผู้บริหาร มรภ.สงขลา ประชุม “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้พบมหาวิทยาลัยเครือข่าย”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดี ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรมฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา และ น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร มรภ.สงขลา ในวาระ “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้พบมหาวิทยาลัยเครือข่าย” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง บทบาท บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

ทั้งนี้ มรภ.สงขลา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมมือในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อเป็นศูนย์ร่วมของการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจรในภูมิภาค ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนาผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถต่อยอดเพิ่มเติมในเชิงธุรกิจได้