วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ตรวจราชการ อว. ลงพื้นที่ มรภ.สงขลา ตรวจติดตามและรับฟังผลการดำเนินงาน “BCG MODEL”

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับผู้ตรวจราชการ อว. ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ BCG MODELพร้อมร่วมหารือขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว เกษตรยั่งยืน การจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม  ในบทบาทสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ BCG MODEL และ อว. ส่วนหน้า ซึ่งเป็นการตรวจราชการตามนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เพื่อการขับเคลื่อน แก้ปัญหา และพัฒนาประเทศในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ด้านเกษตรยั่งยืน และ ด้านการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ในบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 

ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้ข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แบบจตุภาคี อาทิ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนต้นแบบ โครงการจัดการขยะด้วยหลัก 3 R โครงการเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (วิศวกรอาสา) เป็นต้น ซึ่ง มรภ.สงขลา ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศด้วย BCG MODEL

นอกจากนั้น ผู้ตรวจราชการ อว. ยังได้ร่วมรับฟังและหารือกับคณะผู้บริหาร มรภ.สงขลา ด้านปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานของ มรภ.สงขลา ต่อไป