วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

“ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว” อาจารย์ มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก วชช.สตูล

“ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว” อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก วชช.สตูล เจ้าตัวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รางวัลที่ได้ถือเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเชิงพื้นที่ใน จ.สตูล ต่อไป

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล (วชช.สตูล) พร้อมทั้งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดสตูล ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ วชช.สตูล เปิดสอน ในการนี้ ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดสตูล ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มอบโดย นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี    

ผศ.ดร.อำนาจ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนทำงานวิชาการร่วมกับจังหวัดสตูล ในบทบาทต่าง ๆ อาทิ ทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาทางด้านเมืองอัจฉริยะหรือ Satun Smart City เป็นคณะกรรมการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดสตูล (Satun Education Sandbox) คณะกรรมการอนุวิชาการ วชช.สตูล เป็นต้น และยังทำหน้าที่เป็นวิทยากรทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีกมากมาย เช่น การเป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่จัดให้กับประชาชนทั่วไป บุคลากรจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และบุคลากรทางการศึกษา โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และโครงการอบรมตลาดออนไลน์ เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังลงพื้นที่พบปะผู้นำท้องถิ่น เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มากกว่า 10 แห่งในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น อบต.ปากน้ำ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อบต.ย่านซื่อ อบต.เกตตรี อบต.ตำมะลัง อบต.เจ๊ะบิลัง อบต.ควนโดน เทศบาลตำบลควนโดน อบต.วังประจัน อบต.ควนกาหลง อบต.ทุ่งนุ้ย อบต.ควนโพธิ์ อบต.ปาล์มพัฒนา เพื่อให้ส่วนราชการมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ในด้านต่างๆ เช่น Smart living, Smart government , Smart Environment, Smart people เป็นต้น โดยได้รับความสนใจและให้การตอบรับจากผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างดี

“การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเชิงพื้นที่ต่อไป ซึ่งต้องขอขอบคุณจังหวัดสตูล สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล ที่ให้โอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อทดแทนทุนการศึกษารัฐบาลที่ได้ลงทุนให้ตัวผมได้ไปศึกษาจนจบปริญญาเอก” ผศ.ดร.อำนาจ กล่าวและว่า

สำหรับการทำงานต่อจากนี้ ตนเองมีเป้าหมายที่จะพัฒนาประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในทุกๆ กลุ่มอายุ โดยพยายามนำความรู้ที่ทันสมัยไปเผยแพร่ ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตอบรมระยะสั้น เมื่อประชาชนได้รับความรู้แล้วก็จะนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปบูรณาการกับการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสะดวกสบาย เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิต จึงจำเป็นต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก