วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

“ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับโล่เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น เจ้าตัวเผยสุดภูมิใจ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขอย่างยั่งยืน

20 ก.พ. 2020
1016

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น” จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) มอบโดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้โล่รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก สพบท. แต่สิ่งที่ดีใจยิ่งกว่าโล่รางวัลที่ได้รับ คือการมีโอกาสได้เป็นอาจารย์ในสังกัดคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา และมีโอกาสได้ปฏิบัติงานในหน้าที่สอนนักศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และ ปริญญาโท บริหารการศึกษา รวมทั้งการมีโอกาสได้ทำการศึกษา ค้นคว้าวิจัยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารการศึกษา ตลอดจนการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดสู่ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู นี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลและทำให้ได้มาซึ่งโล่รางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว

ผมขอยกคุณงามความดีทั้งหมดนี้ให้แก่พ่อ แม่ ครู อาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ ประสาทวิชาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบัน ขอขอบคุณพี่ เพื่อน น้อง ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่าน โดยเฉพาะ นักศึกษา You are my teachers คุณคือครูของผม ผมมักจะใช้ประโยคนี้และบอกนักศึกษาเสมอว่า พวกเราทุกคนคือครูของผม เพราะสิ่งที่พวกเราทุกคนแสดงออก หรือกระทำ เป็นสิ่งที่ทำให้ผมต้องนำมาปรับปรุงเทคนิค วิธีการสอน ปรับปรุงการครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ครูและอาจารย์ ให้เป็นครูที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืน” ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ กล่าว